मध्यप्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., भोपाल- लेनदारी/देनदारी स्थिति